Terms and Conditions - da/en

 

Terms and Conditions in English 

 

条款条件——中文版

 

 

 


BETINGELSER OG VILKÅR - Dansk

 

 

På denne side finder du oplysninger om juridiske forhold og generelle betingelser for at anvende Onboarding Services.

Før du kan anvende Onboarding Services, skal du acceptere vilkårene.

 

1. Oplysninger om Onboarding Services

Onboarding Services er produkter og services, der udbydes af

 

Onboarding Group ApS

Vester Farimagsgade 15

1606 København V

CVR-nr. 36395516

 

Onboarding Group ApS kan kontaktes på e-mail info@onboardinggroup.com

 

2. Brugerprofil

Som bruger af Onboarding Services kan du blive tildelt en brugerprofil. For at tilgå din brugerprofil skal du anvende det tildelte brugernavn og evt. password.

Din brugerprofil er personlig, og du skal derfor holde dit evt. password fortroligt.

 

3. Indsamling og behandling af personoplysninger

Når du anvender Onboarding Servicesindsamler og behandler vi personoplysninger om dig. De oplysninger vi behandler er, foruden de oplysninger du selv afgiver, oplysninger om din IP adresse.

 

De personoplysninger vi behandler om dig bruges til gennemførelse af og opfølgning på dit Onboarding Services forløb. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til brugen af websitet og af Onboarding Services. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier. Vi anvender endvidere de indsamlede oplysninger i anonymiseret form til statistiske formål omkring vores udbud og forbedring af Onboarding Services produktet og servicen.

 

Onboarding Group ApS behandler ikke herudover dine personoplysninger medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondataforordningens (GDPR) regler.

 

Ifølge persondataforordningen (GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger i vores varetægt håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som person. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Dine personoplysninger opbevarer vi i 24 måneder efter afslutningen af dit Onboarding Services forløb. Opbevaringen sker med det formål, at forløbet kan genoptages, i fald du og din arbejdsgiver ønsker dette.

 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataforordningen (GDPR) ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondataforordningen (GDPR).

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk

 

4. Videregivelse af oplysninger

Du giver Onboarding Group ApS tilladelse til at videregive de personoplysninger du afgiver gennem din brug af Onboarding servicen til selskaber som Onboarding Group ApS ejer med mindst 50 %.

 

Du giver endvidere Onboarding Group ApS tilladelse til, at de personoplysninger vi indsamler og behandler gennem Onboarding Services videregives til din arbejdsgiver, som har rekvireret dit Onboarding Services forløb.

 

Oplysninger som videregives må fortsat alene anvendes i overensstemmelse med det formål, som er angivet under punktet "Indsamling og behandling af Personoplysninger". Når Onboarding Group ApS videregiver dine personoplysninger til din arbejdsgiver, bliver din arbejdsgiver dataansvarlig og dine beføjelser efter persondataloven gælder da direkte overfor din arbejdsgiver.

 

Sker der en hel eller delvis overdragelse af Onboarding Group ApS’ virksomhed, kan erhververen overgives de indsamlede personoplysninger om dig, men oplysningerne må fortsat kun anvendes i overensstemmelse med det formål, som er angivet under punktet "Indsamling og behandling af Personoplysninger".

 

Til vores drift af Onboarding Services anvender vi en ekstern it-driftsoperatør. Denne driftsoperatør behandler dine personoplysninger som databehandler (Jf. persondataforordningen (GDPR)) og efter skriftlig instruks fra os.

 

Onboarding Group ApS videregiver ikke herudover personoplysninger som vi indsamler og behandler om dig.

 

Du kan til enhver tid meddele Onboarding Group ApS, eller én hvortil dine personoplysninger er videregivet, at dit meddelte samtykke til at videregive og/eller behandle personoplysninger om dig tilbagekaldes. En sådan tilbagekaldelse af samtykke vil have som konsekvens, at Onboarding Services ikke længere kan anvendes.

Læs vores Databehandleraftale her

 

5. Immaterielle rettigheder

Alt materiale på hjemmesiden og alt materiale som i øvrigt indgår i Onboarding Services tilhører Onboarding Group ApS.

 

Materialet i form af bl.a. spørgsmål, navne, logoer, tekster, rapporter mv. er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven og materialet må derfor ikke anvendes til andet formål end aftalen mellem Onboarding Group ApS (eller en af Onboarding Group ApS’ distributionspartnere) og din arbejdsgiver, der har bestilt dit Onboarding Services forløb, forudsætter.

 

Materialet må navnlig ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden Onboarding Group ApS’ forudgående skriftlige samtykke.

 

Resultatet af dit Onboarding Services forløb og der heraf afledte benchmarktal tilkommer Onboarding Group ApS og du er ikke berettiget til at anvende dette overfor andre end din arbejdsgiver, som har rekvireret dit Onboarding Services forløb.

 

Overtrædelse af Onboarding Group ApS’ rettigheder kan resultere i både civilretlige og strafferetlige sanktioner.

 

6. Sikkerhed

Vi tager sikkerhed alvorligt. Når vi gennem dit Onboarding Services forløb indsamler og behandler personoplysninger om dig, sker det gennem en krypteret side. Du kan i din browsers adresselinje se dette i form af en hængelås, eller at internetadressen begynder med https://.

 

Onboarding Group ApS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens (GDPR) regler, men vi kan dog ikke garantere, at der ikke kan ske en kompromittering af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med et hacker-angreb, systemfejl eller tilsvarende.

 

7. Ansvar

Din brug af Onboarding Services sker på eget ansvar, og Onboarding Group ApS påtager sig ikke noget ansvar overfor dig for brugen af servicen. Onboarding Group ApS påtager sig ansvar efter persondataforordningens (GDPR) regler for ulovlig behandling af persondata, men Onboarding Group ApS påtager sig ikke ansvar for en ulovlig anvendelse, der måtte sker hos din arbejdsgiver.

 

8. Ændring af vilkår

Onboarding Group ApS forbeholder sig at ændre disse vilkår for brug af Onboarding Services uden varsel. Ændres vilkårene vil du, via mail, blive informeret og bedt om at acceptere de ændrede vilkår.

 


TERMS AND CONDITIONS - English


On this page, you will find information about legal conditions and general terms and conditions for using the Onboarding Services.

Before you can use the Onboarding Services, you must accept these terms.

 

1. Information on Onboarding Services

Onboarding Services are products and services offered by

 

Onboarding Group ApS

Vester Farimagsgade 15

1606 Copenhagen V

Reg. 36395516

 

Onboarding Group ApS can be contacted by e-mail info@onboardinggroup.com

 

 

2. User Profile

As a user of Onboarding Services, you can be assigned a user profile. To access your user profile, use the assigned username and password.

Your user profile is personal, so keep it confidential and in a safe place.

 

3. Collection and processing of personal data

When you use Onboarding Services, we collect and process personal information about you. The information we process is, in addition to the information you provide, information about your IP address.

 

The personal information we process about you is used to implement and follow up on your Onboarding Services course. The information is also used to gain more knowledge of the use of the site and of Onboarding Services. This use may include surveys and analyzes aimed to improve our products, services and technologies. We also use the information collected in anonymous form for statistical purposes regarding our offer and improvement of the Onboarding Services product and service.

 

Onboarding Group ApS also does not process your personal information unless we have your consent, or unless such processing is permitted in accordance with GDPR.

 

According to GDPR, your personal information must be kept safe and confidential. We store your personal information on limited-access computers located in controlled facilities, and our security measures are continuously monitored to determine whether personal data in our custody is handled properly and with due regard for your rights as a person. However, we can not guarantee 100 percent security for data transfers over the Internet. This means that there may be a risk that other unauthorized persons gain access to information when data is sent and stored electronically. Therefore, you disclose your personal information at your own risk.

 

Your personal information will be stored for 24 months after the completion of your Onboarding Services process. The storage is for the purpose of resuming the process, in case you and your employer wish this.

 

To the extent that personal information about you is processed, you have the right to disclose which personal information is attributable to you according to GDPR. If it appears that the information or data processed about you is incorrect or misleading, you are entitled to require these corrected, deleted or blocked. You can object to any information about you being treated as a matter of urgency. You may also revoke your consent at any time. You have the opportunity to complain about the processing of information and data regarding you. Complaints are filed with the Data Inspectorate, cf. GDPR.

You can read more about personal data and your rights on the Data Inspectorate's website, which you will find here: http://www.datatilsynet.dk

 

 

4. Information Disclosure

You authorize Onboarding Group ApS to disclose the personal information you provide through your use of the Onboarding service to companies owned by Onboarding Group ApS by at least 50%.

 

You also authorize Onboarding Group ApS that the personal information we collect and process through Onboarding Services is disclosed to your employer who has requested your Onboarding Services course.

 

Disclaimers may continue to be used solely for the purposes specified in the "Collection and Processing of Personal Data" section. When Onboarding Group ApS passes your personal information to your employer, your employer becomes Data Controller and your powers according to GDPR apply directly to your employer.

 

In the event of a full or partial transfer of Onboarding Group ApS's business, the transferee may be surrendered to the collected personal information about you, but the information may continue to be used only for the purpose specified under the "Collection and Processing of Personal Data" item.

 

For our operation of Onboarding Services, we use an external IT operation operator. This operating operator processes your personal data as a Data Processor and after written instructions from us.

 

Onboarding Group ApS does not disclose any personal information that we collect and process about you.

 

You may, at any time, inform Onboarding Group ApS or someone to whom your personal information has been disclosed that your consent was given to the disclosure and/or processing of personal data about you being revoked. Such a revocation of consent will consequently mean that Onboarding Services can no longer be used.

 

 

Read our Data Processing Agreement here

 

5. Intellectual property rights

All material on the website and all material included in Onboarding Services belongs to Onboarding Group ApS.

 

The material in the form of, among other things, questions, names, logos, texts, reports, etc. is protected under copyright law and trademark laws and the material must therefore not be used for any purpose other than the agreement between Onboarding Group ApS (or one of Onboarding Group ApS Distribution Partners) and your employer who has commissioned your Onboarding Services course.

 

In particular, the material may not be published or displayed without the prior written consent of Onboarding Group ApS.

 

The result of your Onboarding Services course and its derived benchmarks will be granted to Onboarding Group ApS and you are not entitled to apply this to anyone other than your employer who has requested your Onboarding Services course.

 

Violation of Onboarding Group ApS's rights can result in both civil and criminal sanctions.

 

6. Safety

We take security seriously. When we pass through your Onboarding Services, collect and process personal information about you through an encrypted page. You can see this in the form of a padlock in your browser's address bar or that the internet address begins with https: //.

 

Onboarding Group ApS processes your personal information in accordance with GDPR, but we can not guarantee that your personal information cannot be compromised, for example in the case of a hacker attack, system failure or equivalent.

In the event of a data breach, you will find the process in our "Data Processing Agreement".

 

7. Responsibility

Your use of Onboarding Services is at your sole discretion, and Onboarding Group ApS assumes no liability to you for the use of the service. Onboarding Group ApS assumes responsibility according to GDPR rules for illegal processing of personal data, but Onboarding Group ApS assumes no responsibility for any illegal use that may occur with your employer.

 

8. Changing terms

Onboarding Group ApS reserves the right to change these terms for use of Onboarding Services without notice. If the terms are, for any reason, changed or modified, you will be informed by email and asked to accept the updated terms.

 

Read our Privacy Policy here

 

 


条款条件——中文版


本页面介绍了使用Onboarding Services的相关法律条款及通用条款条件。

使用Onboarding Services前,您必须同意接受这些条款。

1.Onboarding Services介绍

Onboarding Services系指以下实体提供的产品与服务:

Onboarding Group ApS

Vester Farimagsgade 15

1606 Copenhagen V

Reg. 36395516

您可电邮至info@onboardinggroup.com联系Onboarding Group ApS。

2.用户档案

每个Onboarding Services用户均会被分配一个用户档案。请使用所分配的用户名与密码,访问您的用户档案。

您的用户档案属个人资料,敬请保密并妥善保管。

3.搜集与处理个人数据

使用Onboarding Services时,本公司会搜集并处理您的个人信息。除了您提供的信息外,本公司还会处理您的IP地址信息。

本公司处理您的个人信息,用于执行和跟踪您的Onboarding Services课程。这些信息也用于更深入了解网站及Onboarding Services的使用情况。使用用途包括调查和分析,以改进本公司的产品、服务与技术。本公司也会将匿名搜集的信息用于统计目的,以便提供和改进Onboarding Services产品与服务。

除非取得您的同意或除非GDPR允许实施信息处理,否则Onboarding Group ApS不会处理您的个人信息。

根据GDPR规定,本公司必须安全保密存储您的个人信息。本公司在受控设施的限制访问电脑里保管您的个人信息,并持续监控安全措施,以判定是否妥善处理本公司所托管的个人数据,是否合理尊重您作为个人所享有的权利。但是,本公司无法100%保证互联网数据传输的安全性。这就是说,数据在通过电子方式传输和存储过程中,存在着其他未授权人员非法获取的风险。因此,披露个人信息的风险由您自行承担。

您的个人信息将在完成Onboarding Services流程后继续保管24个月。保管信息旨在让您及您的雇主在需要时恢复流程。

若您的个人信息被处理,则您有权根据GDPR披露自己的个人信息。若您认为所处理的个人信息或数据不正确或存在误导性,则您有权要求予以纠正、删除或禁止访问。您可拒绝以紧急方式处理自己的任何信息。您也可随时撤销同意。对于个人信息和数据的处理,您也有机会提起投诉。您可向数据监察专员投诉,详见GDPR

您可前往以下数据监察专员网站,详细了解个人数据与自身权利:http://www.datatilsynet.dk

 

4.信息披露

使用Onboarding Services,视为您授权Onboarding Group ApS向Onboarding Group ApS至少控股50%的公司披露您所提供的个人信息。

您也授权Onboarding Group ApS将本公司通过Onboarding Services所搜集和处理的个人信息披露给为您申请Onboarding Services课程的雇主。

免责说明仅继续适用于“搜集与处理个人数据”章节所规定的目的。若Onboarding Group ApS将您的个人信息交给您的雇主,则您的雇主就成为数据控制方,此时您依据GDPR所享有的权利直接适用于您的雇主。

若Onboarding Group ApS的业务全部或部分转让,则受让人可能也会受让本公司所搜集的您的个人信息,但此类信息仅可继续用于“搜集与处理个人数据”项下规定的目的。

在运营Onboarding Services时,本公司聘用了外部IT运营机构。此类运营机构会在收到本公司的书面指令后,以数据处理方的身份处理您的个人数据。

Onboarding Group ApS不会披露本公司所搜集和处理的您的任何个人信息。

您可随时通知Onboarding Group ApS或您向其披露个人信息的人员,撤销您关于披露和/或处理自身个人数据的同意。此类同意撤销意味着您不能再使用Onboarding Services。

5.知识产权

网站所有资料及Onboarding Services所包含的所有资料,均属Onboarding Group ApS所有。

以问题、名称、标识、文本、报告及其他方式所呈现的资料,均受版权法和商标法保护,因此除Onboarding Group ApS(或Onboarding Group ApS任何经销合作伙伴)与为您启动Onboarding Services课程之雇主订立协议约定外,此类资料不得用于其他任何用途。

具体而言,未经Onboarding Group ApS事先书面同意,不得发布或展示此类资料。

您的Onboarding Services课程结果及其衍生基准将准予Onboarding Group ApS使用,除为您申请Onboarding Services课程的雇主外,您无权将其用于其他任何人。

违反Onboarding Group ApS权利的行为,可能招致民事和刑事处罚。

6.安全

本公司严肃对待安全问题。向您提供Onboarding Services时,本公司会通过加密页面来搜集和处理您的个人信息。您可在浏览器地址栏看到挂锁标识或以https://开头的互联网地址。

Onboarding Group ApS依据GDPR来处理您的个人信息,但本公司不保证您的个人信息不受侵犯,如发生黑客攻击、系统故障或类似事件。

发生数据泄露时,您可参阅本公司“数据处理协议”规定的流程。

7.责任

使用Onboarding Services纯属个人决定,Onboarding Group ApS不对您使用这些服务而承担任何责任。Onboarding Group ApS依据GDPR规则,承担非法处理个人数据的责任,但对于雇主的任何非法使用,Onboarding Group ApS概不承担任何责任。

8.修订条款

Onboarding Group ApS有权在不另行通知的情况下,随时修订Onboarding Services使用条款。若本文条款出于任何原因而被修订或改动,本公司会电邮通知并要求您接受更新条款。